mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Povinně zveřejňované informace - pokyny

Povinně zveřejňované informace - pokyny

1. Oficiální název

Úplný název povinného subjektu.

Uvádí se vždy bez zkratek.

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.

3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu.

Lze uvést také

a)seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,

b)seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu.

Uvádějí se rovněž kontaktní údaje jednotlivých vnitřních útvarů nebo pracovišť s upřesňujícími informacemi; to neplatí, vylučuje-li to zvláštníprávní předpis.

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.

  Adresa se uvádí ve struktuře

  a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu, uve-deného v bodě 1.,

  b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v danémmístě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační (pokud bylo přiděleno)

  c) název obce, části obce, pokud není součástí názvu adresní pošty,

  d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo ad-resní poště a název adresní pošty.

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

  Adresa se uvádí ve struktuře

  a) označení úřadovny (pracoviště), pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,

  b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační, pokud bylo přiděleno,

  c) název obce, části obce apod.,Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADRs hypertextovým odkazem.

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

 • 4.4 Telefonní čísla

  Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby. Vnitřní linka (bez provol-by) se uvádí za lomítkem.

 • 4.5 Čísla faxu

  Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem. Uvádí se hypertextový odkaz.

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy. Uvádí se hypertextový odkaz. V případě, že povinný subjekt používá více elektronických podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu. Uvádí se hypertextový odkaz. U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel použi-tí, případně jméno adresáta).

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu. Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel plat-by. Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, variabilní symbol). Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.

6. IČ

Identifikační číslo povinného subjektu.

7. DIČ

Daňové identifikační číslo povinného subjektu. Uvádí se, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede setato skutečnost.

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty. Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické podobě lze poukázat hypertextovým odkazem.

 • 8.2 Rozpočet

  Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny natoho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře azpůsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat. Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

 • 14.2 Vydané právní předpisy

  Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti. Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné. Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrhna uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

 • 16.2 Výhradní licence

  Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část (§ 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • podle § 5 odst. 3 musejí povinné subjekty na svém webu zveřejňovat informace, které poskytly individuálním žadatelům na jejich žádost, a to do 15 dnů od jejich poskytnutí žadateli. Je třeba zveřejnit také znění žádosti o informace, avšak bez uvedení osobních údajů (tj. např. bez data narození, přesné adresy, telefonu či e-mailové adresy).

  Přitom je samozřejmě možné vyřešit například zveřejnění živnostenského rejstříku odkazem na Centrální registr živnostenského podnikání s poučením, že informace odpovídající dané obci lze získat zadáním obce do vyhledávání. Naopak rejstřík honebních společenstev za danou obec nikdo nezveřejní, a přitom jde o závažný zásah do vlastnických práv, je tedy nutné tuto snadnou povinnost poctivě naplnit.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 • podle § 5 odst. 5 jsou povinné subjekty povinny zveřejnit na svém webu celý veřejně přístupný obsah všech rejstříků, registrů, evidencí a seznamů, které vedou a které jsou podle zákona veřejně přístupné. Půjde tedy obvykle (u obcí a krajů) o živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev či o místní programy snižování emisí podle § 6 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší (č. 86/2002 Sb.) , které vedou kraje a některé obce. Může jít i o další registry či evidence, které splňují podmínku, že jsou podle zákona veřejně přístupné.

Projekt "Úprava nátoku na ČOV" byl spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

 3pata.png

Projekt "Nová Ves (stará část) splašková kanalizace" byl spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021

3pata.png

Projekt "Oprava objektu místního obchodu" je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje "Podpora venkovských prodejen"

3pata.png

Projekt "Zkapacitnění přečerpávací stanice ČOV" byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova 2020,

 3pata.png

Projekt "Rekonstrukce VO v ulici na Borovnici a v ulici pod hřištěm" byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova 2021.

3pata.png

9. 2. Apolena

Zítra: Mojmír

2. 10. 2021 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
31
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
1
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
2
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
3
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
4
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
5
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
6
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
7
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
8
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
9
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
10
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
11
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
12
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
13
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
14
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
15
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
16
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
17
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
18
Rockový bál
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
19
Dětský maškarní rej
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
20
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
21
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
22
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
23
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
24
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
25
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
26
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
27
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
28
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
1
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
2
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
3
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
4
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
5
Termíny svozu odpadů v roce 2023
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny