Obec
Nová Ves
u Českých Budějovic
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

KONCEPCE ROZVOJE MŠ

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

         Jednotřídní Mateřská škola Nová Ves je umístěna v zrekonstruovaném jednopatrovém domku se žlutou fasádou, stranou od hlavní silnice a v dostupné blízkosti lesa. Prostorná zahrada školy je přehledná a z části vybavena herními prvky. Součástí MŠ je školní jídelna.

Vnitřní prostory jsou opravené, útulné a dobře vybavené. V přízemí je menší šatna dětí, moderně zařízená a prostorná umývárna se záchody a sprchou a třída s hracími koutky a výdejnou jídla přímo z kuchyně. V blízkosti třídy je sklad pomůcek a sociální zázemí pro zaměstnance. V patře je ložnice se skladem na ložní prádlo, záchod pro děti, herna a menší místnosti využívané jako sklady. Na zahradu se prochází „přístavbou“, která je využita z části jako sklad potravin, úložný prostor pro hračky na zahradu a sklad nářadí.

Mateřská škola je naplňována do počtu 28 dětí ve věku od 3 do 6 (7) let. Výchova a vzdělávání probíhá podle ŠVP PV s názvem „S úsměvem táhneme za jeden provaz“, který je zaměřený na obnovení lidových zvyků na vesnici a spolupráci rodiny a školy.

PLÁNOVANÝ ROZVOJ ŠKOLY

         Nadále podporovat a rozvíjet vše, v čem je mateřská škola úspěšná. Vytvářet příjemné pracovní prostředí a pohodovou atmosféru pro děti, rodiče i zaměstnance. Prohlubovat spolupráci s rodiči, zřizovatelem, okolními MŠ a ZŠ i širší veřejností. Nabízet výhody a možnosti malé mateřské školy.

HLAVNÍ CÍL

Možnost dítěte vyrůstat v prostředí přátelství a jistoty.

HLAVNÍ VIZE

Kvalitní výchova a vzdělávání dětí.

Utváření dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry.

 

OBLASTI ROZVOJE

1) VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ

● Pracovat s dětmi, které jsou věkově smíšené ve skupinách i individuálně s ohledem na rozdílné schopnosti a z hlediska náročnosti a délky trvání činnosti.

● Vychovávat děti slušnému společenskému chování a dodržování pravidel.

● Vést děti k samostatnosti a odvaze.

● Učit děti především na základě vlastního prožitku.

● Využívat tvořivé improvizace (Pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci.).

● Poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry, spontánní aktivity a dětské plány.

● Zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte.

 

2) PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

● Vytvářet vzájemnou důvěru a toleranci, ponechávat zaměstnancům dostatek pravomocí a respektovat jejich názor.

● Podporovat a motivovat zaměstnance ke vzájemné spolupráci.

● Pracovat na základě vymezených a společně vytvořených pravidel.

● Vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogů.

 

3) EKONOMICKÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

● Rozvíjet a obnovovat materiálně technické podmínky školy.

● Opravovat dle aktuálních potřeb.

● Vybavit sklady učitelek přehlednými regály.

● Obnovovat a doplňovat vybavení školy hračkami, pomůckami, náčiním a pracovním materiálem.

● Doplňovat zahradu o funkční herní prvky.

● Upravovat a zvelebovat během školního roku zahradu a okolí MŠ.

● Dbát na účelné a hospodárné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele.

● Zajišťovat bezpečnost a hygienické normy venkovních i vnitřních prostor.

 

4) ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ PODMÍNKY

● Přizpůsobovat denní řád podmínkám a náročnosti jednotlivých činností, vycházet z potřeb a zájmů dětí.

● Umožnit dětem při nástupu do MŠ adaptační režim.

● Dávat dětem dostatek času a prostoru pro volnou hru.

● Využívat zpětné vazby a smysluplně plánovat pedagogické práce a chod MŠ.

● Provádět vzájemné hospitace pedagogů a evaluaci celé MŠ.

 

5) SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ

● Spolupracovat s rodiči na společné výchově dětí (vzájemná komunikace, důvěra, porozumění a otevřenost).

● Informovat rodiče o veškerém dění MŠ prostřednictvím schůzek rodičů, nástěnek a webových stránek.

● Nabízet rodičům možnost individuálních pohovorů.

● Zajistit rodičům specializované služby, ke kterým není předškolní pedagog kompetentní, ve spolupráci s příslušnými odborníky – logoped, PPP.

● Vybízet rodiče ke spoluúčasti na organizování akcí.

● Připravovat pro veřejnost kulturní programy.

 

6) SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OBCÍ A DALŠÍMI ORAGANIZACEMI

● Informovat pravidelně zřizovatele o dění v MŠ.

● Neomezit spolupráci MŠ a obce pouze na ekonomickou oblast školy, ale i na oblast poznávací a vzdělávací.

● Spolupracovat se zřizovatelem na společných projektech a akcích.

● Spolupracovat se sousedními MŠ (společné akce, divadla, výlety, konzultace …).

● Navázat spolupráci se ZŠ Nedabyle (návštěva 1. třídy, společné akce …).

  

V Chlumu 18. dubna 2012
Václava Bartošová