Obec
Nová Ves
u Českých Budějovic
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Školní řád 

 

 ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES

 

Č.j.: 16/3-19

 

Platnost od: 21. 3. 2016

 

 

OBSAH ŠKOLNÍHO ŘÁDU:

 

 

 

 1. I.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   

 2. II.    PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

   

 3. III. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

   

       IV. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

   

        V. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

       VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY

             PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY

   

      VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

      VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

   

   

  I.

  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   

              Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okres České Budějovice vydává v souladu

  s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) tento Školní řád, který upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek.

   

   

   

   

  II.

  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

  PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

   

 1. 1)      PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ:

   

  Každé přijaté dítě má právo: (Vybráno z Úmluvy o právech dítěte.)

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj osobnosti.
 • na fyzicky i psychicky bezpečné a vstřícné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 • na poskytování ochrany – potřeba jídla, oblečení, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit.
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, respektování jazyka, barvy pleti …).
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky.
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k respektování ostatních lidí bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …).
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem …).

 

Každé přijaté dítě je povinno:

 • ·        dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž bylo seznámeno.

 • ·        dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy.

 • ·        šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 • při příchodu do mateřské školy si očistit obuv, zout se, přenést ji do šatny, zde se zdržovat pouze po dobu převlékání (příchod do školy, přesuny ven v rámci programu školy, odchod domů).
 • všechny své věci udržovat v pořádku, mít je pěkně uložené na svém místě v šatně, které je označeno značkou.
 • při příchodu do třídy pozdravit, v rámci svých možností se zapojit, respektovat ostatní děti a neubližovat jim.

 

 1. 2)     PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ:

   

  Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě.
 • na informace o dění v mateřské škole – schůzky rodičů, informační nástěnka školy, webové stránky www.novaves.net – odkaz mateřská škola.

 

Zákonný zástupce je povinen:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy dle předem domluvené docházky a bylo předáno osobně učitelce do třídy.
 • předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé, učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
 • nahlásit nepřítomnost dítěte a důvody jeho nepřítomnosti (nemoc, dovolená …).
 • po vyléčení infekčního onemocnění dítěte, přinést potvrzení od lékaře, které zaručí jeho plné zdraví.
 • zajistit, aby dítě bylo vhodně a čistě upravené s přihlédnutím k bezpečnosti obuvi (pevná pata) a oblečené.
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte či porušování provozu MŠ apod.
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 • oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky (změna zdravotní pojišťovny, bydliště, telefonu rodičů …).
 • při vyzvedávání dítěte jinou osobou mít vyplněný formulář „Zmocnění k odvádění“.
 • v termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné.
 • v případě ukončení docházky dítěte do MŠ oznámit písemně tuto skutečnost ředitelce školy, dohodnout odhlášení stravy, vyrovnat finanční závazky vůči škole.

 

Základní pravidla vzájemných vztahů v mateřské škole :

          Všichni zaměstnanci mateřské školy, děti a zákonní zástupci:

            · se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených             vzájemnou úctou, důvěrou

            · dbají na dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a             zdvořilé komunikace

            · dbají na udržování pořádku a čistoty v prostorách mateřské školy a školní zahrady

 

 

III.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

           

            K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 Školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let. Přijímání se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice: „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“. Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku na volná místa nebo místa odhlášených dětí daného školního roku.

 

 1. 1)     Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zpravidla v měsíci dubnu. Veřejnost je informována prostřednictvím Zpravodaje obce, webových stránek a na vývěskách obecního úřadu a MŠ.

 2. 2)     Na základě podané žádosti a řádně vyplněného zápisového (evidenčního) listu rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení ředitelka školy. Dle správního řádu oznámí v daném termínu zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

 3. 3)     Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.).

 4. 4)     Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

 5. 5)     Ředitelka mateřské školy může stanovit k ověření schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy dvouměsíční zkušební dobu.

 6. 6)     Ředitelka školy může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte do mateřské školy (podle § 35 školského zákona), jestliže:

 • ·        se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 • ·        zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 • ·        ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

   

IV.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

 

 1. 1)      ÚPLATA (školné) ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

   

              Podle školského zákona a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je stanoveno:

 • za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123, odst. 2 školského zákona a § 6 vyhlášky 43/2006, ve znění pozdějších předpisů, se platí úplata,
 • úplata je stanovena na 400,- Kč měsíčně,
 • děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné, a to po dobu nejvýše 12 měsíců (děti s odkladem povinné školní docházky opět školné hradí v plné výši),
 • osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (dávky pomoci v hmotné nouzi), nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3, v platném znění), a tuto skutečnost měsíčně prokáže ředitelce školy (originál oznámení o pobírání sociálních dávek z Úřadu práce),
 • o snížení nebo prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ

(§ 123, odst. 4, školského zákona)

 • zákonnému zástupci dítěte, které nebude celý měsíc docházet do MŠ, (např. z důvodu přerušení provozu v prázdninových měsících červenec a srpen), může být na základě jejich kladně vyřízené žádosti poměrně snížena úplata,

 

 1. 2)      ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:

   

              Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 • celodenní stravování je stanoveno na 32,- Kč pro děti do 6 let a 36,- Kč pro děti, které v daném školním roce dovrší 7 let věku,
 • rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno ve škole, se stravovalo vždy,
 • pokud je zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo na jídlo vydávané pouze v době jeho pobytu v mateřské škole
 • první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se považuje z hlediska stravování za pobyt ve škole, dítě má nárok na stravné v plné výši, 1. den nepřítomnosti dítěte je tedy možné vyzvednout stravu  do vlastních přepravních nádob v době od 10:45 do 11:15 hod., ostatní dny nepřítomnosti dítěte již nárok na stravu nemá a je nutno jej odhlásit,
 • přihlášení a odhlášení ze stravy je možné ústně u paní učitelky nebo telefonicky na č. 724 905 075, a to v pondělí do 7:00 hodin ostatní dny den předem do 13:00 hodin,
 • zákonný zástupce dítěte hradí stravné domluveným způsobem (nejlépe souhlas s inkasem, případně platebním příkazem, výjimečně platbou v hotovosti),
 • úplata za předškolní vzdělávání (nedílná součást rozpočtu MŠ) a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro zákonné zástupce povinné, opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení školního řádu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35).

 

V.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. 1)     PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

   

 • Provoz mateřské školy je celodenní od 6:30 hodin do 16:15 hodin.
 • Provoz školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 5 – 6 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně dva měsíce předem.
 • Provoz může být omezen i v jiném období – například v období vánočních svátků, podzimních či jarních prázdninách. Informaci o přerušení provozu musí ředitelka zveřejnit neprodleně po projednání se zřizovatelem.
 • Vzdělávání dětí probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy jsou zařazeny děti z různých ročníků.
 • Budova mateřské školy je z bezpečnostních důvodů uzamčena a odemyká se v době příchodu a odchodu dětí:                  6:30 – 8:30

                                                                                    12:00 – 12:15

                                                                                    14:30 – 16:15

 • Podmínky a pravidla pro vstup „cizích“ osob:

            V době, kdy je MŠ otevřena z důvodu přivádění nebo odvádění dětí, nemůže škola zamezit vstupu cizích osob do budovy. Učitelky a provozní pracovnice sice průběžně sledují prostory ve třídě a v umývárně dětí, nahlížejí do šaten, ale v žádné místnosti nemohou zajišťovat stálý dozor. Žádáme rodiče, aby si všímali, kdo se pohybuje po mateřské škole, zda není někdo cizí či se chová zvláštně apod. V případě jakéhokoliv podezření je nutné na neznámou osobu upozornit učitelku. V ostatní době může do budovy vstoupit cizí osoba pouze na zazvonění. Vstup odemyká zaměstnanec školy, který cizí osobu prověří a zapíše si jméno, příjmení a číslo občanského průkazu či legitimace, odvede na požadované místo a předá zaměstnanci MŠ, za kterým tato osoba přišla. Tento zaměstnanec zodpovídá za odchod cizí osoby po ukončení jednání z budovy školy. S pracovníky údržby zůstává po celou dobu jejich práce provozní pracovnice. Žádná cizí osoba se nesmí po budově pohybovat sama.                                                

 

 

 1. 2)     SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ:

   

 • děti se scházejí v mš od 6:30 do 8:30 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká.
 • zákonný zástupce musí předem nahlásit příchod či odchod z MŠ v jinou než obvyklou dobu.
 • po obědě vyzvedávají rodiče své děti v době od 12:00 do 12:15 hodin.
 • odpoledne se děti rozcházejí zpravidla od 14:30 do 16:15, kdy je MŠ uzavřena.

 

 

 

 1. 3)     PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

   

 • dítě musí být do MŠ přivedeno a předáno přímo učitelce jedním z rodičů, případně pověřenou osobou.
 • rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají dítě do MŠ zdravé. Při předávání dítěte informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, případně upozorní na potíže (bolest hlavy …). Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné! Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout děti se silným nachlazením či jiným infekčním onemocněním (zánět očních spojivek, neštovice …).
 • zákonní zástupci jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře, které nám zaručuje jeho uzdravení, v zájmu zdraví ostatních dětí a personálu.
 • onemocní-li dítě během dne v MŠ, je dítě dle možností izolováno od ostatních dětí a zákonní zástupci jsou okamžitě telefonicky kontaktovaní a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.
 • pokud mají rodiče zájem, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, případně sourozenec, vyplní formulář „Zmocnění k odvádění dětí“.
 • rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj. Do 16:15. V případě opoždění z vážných důvodů rodič včas informuje pedagogickou pracovnici. Opakované případy opoždění budou považovány za narušování provozu.
 • pokud si rodič nevyzvedne své dítě do 17:00 hodin a nereaguje na telefony, bude dítě předáno policii ČR a převezeno do náhradního zařízení. O umístění bude rodič informován oznámením na dveřích MŠ.

 

 1. 4)     PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ:

   

 • informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na informační nástěnce, akce pro rodiče s dětmi jsou zveřejňovány i na webových stránkách. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnku a webové stránky školy.
 • případné problémy mohou rodiče řešit přímo s ředitelkou školy, delší konzultace a schůzky je vhodné sjednat předem.
 • stížnosti, oznámení či podněty k práci v MŠ je možno podat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

 

 1. 5)     OBLEČENÍ, OBUTÍ A OSOBNÍ VĚCI:

   

 • Rodiče přivádí děti do mateřské školy čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté.
 • Všechny věci musí být zřetelně označené a uložené na místě se značkou přidělenou dítěti. Za nepodepsané či neoznačené věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určenému, škola neručí.
 • Dítě v MŠ potřebuje: přezůvky s pevnou patou, pyžamo, vhodné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku (klidně starší), kartáček a pastu na zuby, náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, tričko do tašky na věšák.
 • Rodiče jsou odpovědni za věci, které si děti přinášejí do MŠ (mimo předepsané) – hračky, šperky, případně jiné předměty ohrožující zdraví. Za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí! Předměty ohrožující zdraví (kapesní nůž, ostré hračky, předměty nevhodné pro děti apod.) do mateřské školy nepatří, v případě jejich nalezení budou dítěti odebrány.
 • Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžamo na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny.

 

VI.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ- PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1. 1)     PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ  PŘI VZĚLÁVÁNÍ:

   

 • Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.).
 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Při nástupu dítěte do mateřské školy po infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích organizovaných školou. V případě úrazu dítěte je pedagogickým pracovníkem proveden záznam v knize úrazů.
 • Při úrazu zajistí pedagogický pracovník ošetření a zapíše do knihy úrazů. U vážnějšího zranění zajistí ošetření lékařem, uvědomí vedení školy a neprodleně informuje zákonného zástupce

 

 1. 2)     ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S DĚTMI:

   

  Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

   

              a) Organizace vzdělávání mimo území MŠ:

 • pedagogické pracovnice na cesty mimo území MŠ nosí přenosnou lékárničku,
 • děti se přesunují ve skupině zpravidla doprovázeny dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na konci,
 • skupina využívá k přesunu především chodníků nebo pravé krajnice vozovky,
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení jinde je povoleno pouze tedy, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny,
 • v případě potřeby využívá pedagogický doprovod zastavovací terč a reflexní vesty pro děti.

 

            b) Pobyt dětí v přírodě:

 • využívají se jen známá a bezpečná místa,
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré kameny …),
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogický doprovod dbá, aby děti neopustily vymezené prostranství,

 

            c) Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

 • před cvičením a jinými pohybovými aktivitami dětí, které probíhají ve třídě, herně nebo ve venkovních prostorách mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda jsou prostory dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte,
 • při použití tělocvičného nářadí kontrolují jeho funkčnost,
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem.

 

 1. 3)     OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ:

   

 • Hlavním úkolem mateřské školy je prevence v této oblasti, která začíná vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy a mezi zaměstnanci MŠ a zákonnými zástupci dětí.
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života.
 • V rámci školního vzdělávacího programu a Minimálního preventivního programu jsou děti nenásilnou formou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, počítačové závislosti, gamblerství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování, s konkrétními bezpečnostními pokyny a zásadami bezpečného chování.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí řeší pedagogičtí pracovníci případné deformující se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Předškolní věk je vhodný k osvojování si základů zdravého životního stylu, pozitivních postojů a dovedností a k prevenci sociálně patologických jevů. Prostřednictvím prožitkového učení jsou děti vedeny k schopnostem - rozhodovat se, volit z více možností, nést za svou volbu zodpovědnost a poznávat její důsledky.
 • Děti jsou vedeny k samostatnosti a ke zdravému sebevědomí. Učí se říci ne pokusům o nejrůznější manipulace.
 • V prostorách školy je zakázáno kouřit, požívat alkohol a jiné návykové látky.

 

VII.

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. 1)     Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání:

              Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

  Děti jsou vedeny:

 • k odpovědnosti, samostatnosti, uvědomování, předvídání následků …
 • k přijímání konkrétních důsledků svých činů a chování
 • k řešení problémů, k odhadu rizik
 • k vytváření a dodržování pravidel ve skupině

 

 1. 2)     Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy:

  Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci i ostatní návštěvníci školy povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy.

  V celém objektu mateřské školy je zákaz vodění psů a koček.

   

  VIII.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

 • Veškeré dodatky a změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a zákonní zástupci dětí.
 • O obsahu školního řádu informuje ředitelka školy zákonné zástupce na schůzkách rodičů, vyvěšením u informační nástěnky a prostřednictvím webových stránek.
 • Tento školní řád je platný od 21. 3. 2016

 

 

 

V Nové Vsi 21. 3. 2016

 

                                                                                                           

                                                                                                Václava Bartošová

                                                                                                Ředitelka MŠ Nová Ves